Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...
Niepoprawna weryfikacja - reCAPTCHA.

REGULAMIN

w sklepie GlamForest

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1.10.2021 r.

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
 3. Wymagania techniczne
 4. Warunki zawierania umowy wykonania produktu
 5. Sposoby płatności
 6. Sposoby dostawy
 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Informacje dodatkowe
 11. Rachunek za zakup

 

1. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY- dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz, dostępny w serwisie internetowym, umożliwiający wybór Przedmiotu oraz złożenie Zamówienia.

GODZINA ROBOCZA - jedna pełna godzina między 8:00 a 18:00 w Dni robocze.

KUPUJĄCY– każdy podmiot kupujący w Sklepie.

KONTO- oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

PRZEDMIOT - dzieło wykonywane przez Serwis Internetowy zgodnie z określonym projektem, który jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Serwisem Internetowym.

REGULAMIN - niniejszy regulamin.

SKLEP- sklep internetowy GlamForest prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://glamforest.pl

SPRZEDAWCA- Marcin Kotowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MP Design Marcin Kotowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 718 208 64 35, nr REGON 520023033, ul. Dworna 35/30, 18-400 Łomża

ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Serwis Internetowy.

 

2. Kontakt ze Sprzedawcą


Adres e-mail: biuroglamforest@gmail.com
Telefon: (+48) 572 009 609

 

3. Wymagania techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 • aktywne konto e-mail.

4. Warunki zawierania umowy wykonania produktu

a) Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Cena Produktu, widoczna w serwisie internetowym, podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia.
c) Cena Produktu, widoczna w serwisie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

d) Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
e)  Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
- Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
- Oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia.
- Oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia.
- Link do niniejszego Regulaminu.
- Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Kupującym, a Sklepem.
Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana rachunkiem lub, na życzenie Klienta, fakturą, które będą dołączane do przesyłek lub przesyłane drogą mailową.

5. Sposoby płatności

Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu tpay.com
 • Przelew tardycyjny

6. Sposoby dostawy

Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 • Paczkomat Inpost
 • Kurier Inpost

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego, sposobu dostawy.

Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Kupującego na dostawę Produktu składa się czas realizacji Produktu przez Sklep i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
Termin realizacji Produktu przez Sklep to 5 dni roboczych.

Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu przyjęcia zamówienia, zaksięgowania płatności do chwili zrealizowania i wysłania Produktów.
Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawia się następująco:
Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.

Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówiony Towar w terminie nie przekraczającym 30 dni, od dnia zawarcia umowy.
Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
- Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w serwisie internetowym).
-Kupujący może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy: biuroglamforest@gmail.com
- Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
- Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
- Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu wobec Kupującego, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
- Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuroglamforest@gmail.com
- Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres MP Design Marcin Kotowski, Dworna 35/30, 18-400 Łomża
- Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Kupującego sposób.
- W przypadku Produktów objętych gwarancją klep informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

Formularz reklamacyjny

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep. 
- Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu, Kupujący może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuroglamforest@gmail.com
- Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
Prosimy o dołączanie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon) do reklamowanego produktu.
- Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
- Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Kupującego sposób.

 

9. Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Sprzedawcy (sklepu): MP Design Marcin Kotowski, Dworna 35/30, 18-400 Łomża

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w punckei 8 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

10. Informacje dodatkowe

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola "Zamów" Kupujący, ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola "Przejdź do koszyka" obok pola "Zamów" i odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych danych.
Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy (sklepu) na adres biuroglamforest@gmail.com lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 515 253 673
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę (sklep) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
- Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
- Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

11. Rachunek za zakup

W trakcie zakupów jest możliwość wyboru rachunku- paragonu lub faktura VAT. 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl